ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
ದಿನಾಂಕವಿಷಯಡೌನ್ಲೋಡ್
೩-೧೨-೨೦೧೯

೬-೧೧-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೩-೧೨-೨೦೧೯

೨೧-೯-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೬-೦೭-೨೦೧೯

೧೫-೬-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೬-೦೭-೨೦೧೯

೧-೬-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೬-೦೭-೨೦೧೯

೨೮-೫-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೮-೦೬-೨೦೧೯

೧-೦೩-೨೦೧೯ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೨-೦೪-೨೦೧೯

೨೭-೧೦-೨೦೧೮ ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳುnew

೧೫-೧೧-೨೦೧೮

೨೩-೦೭ -೨೦೧೮ ರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು new

೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೨೪-೦೧-೨೦೧೮ ರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೧೭-೧೧-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೦೭-೦೫-೨೦೧೭ ರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೩೦-೦೧-೨೦೧೮ ರ ವಿಶೇಷ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೦೪-೦೭-೨೦೧೭ ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೧೯-೧೨-೨೦೧೮ ೦೩-೧೧-೨೦೧೭ ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೨೦-೦೬-೨೦೧೭ ೩೦-೦೩-೨೦೧೭ ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು
೨೦-೦೬-೨೦೧೭ ೦೭-೦೧-೨೦೧೭ ರ ವಿದ್ಯಾವಿಷಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭೆಯ ನಡಾವಳಿಗಳು

ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ

ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ,
ವಿದ್ಯಾ ಸಂಗಮ,
ಪಿ ಬಿ ಆರ್ ಆರ್ ಎಚ್ - 4,
ಬೆಳಗಾವಿ - 591156

www.rcub.ac.in